Σημαντική εξέλιξη: το ΤΧΣ ανακοίνωσε τους όρους διαγωνισμού για συμβούλους αποεπένδυσης

Με την δημοσίευση του διαγωνισμού το ΤΧΣ δίνει σινιάλα στην αγορά ότι το τραπεζικό σύστημα εξυγιάνθηκε και ότι οι επενδυτές δεν πρέπει να φοβούνται να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Σημαντική εξέλιξη: το ΤΧΣ ανακοίνωσε τους όρους διαγωνισμού για συμβούλους αποεπένδυσης
Πηγή: ΤΧΣ

Του Κώστα Δημητρόπουλου

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (“ΤΧΣ”) δημοσίευσε τον πολυαναμενόμενο διαγωνισμό για την επιλογή Χρηματοοικονομικών Συμβούλων για να το βοηθήσουν να αποεπενδύσει από τις ελληνικές τράπεζες.

Πρόκειται, ίσως, για τον πλέον πολύπλοκο διαγωνισμό που έχει δημοσιευθεί είτε από το ΤΧΣ είτε από άλλες νομικές οντότητες δημοσίου συμφέροντος (π.χ. ΤΑΪΠΕΔ, Υπερταμείο, Τράπεζα της Ελλάδος, κ.λπ.). Είναι όντως σταυρόλεξο για… δυνατούς λύτες. Η Συμφωνία την οποία θα υπογράψει το ΤΧΣ με τους πιθανούς συμβούλους θα έχει διάρκεια έως και την 31 Δεκεμβρίου 2025.

Είναι σημαντική εξέλιξη διότι «σφραγίζει» την περσινή δέσμευση του Δημοσίου να αποεπενδύσει από τις τράπεζες που έσωσε την περίοδο 2012-2015. Υπενθυμίζουμε ότι έχει επενδύσει άνω των €40δις για να τις σώσει.

Η έξοδός του δίνει σινιάλα στην αγορά ότι το τραπεζικό σύστημα εξυγιάνθηκε και ότι οι επενδυτές δεν πρέπει να φοβούνται να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Τα κριτήρια επιλογής είναι τα παρακάτω:

(I) Το ΤΧΣ θέλει να συμπεριλάβει σε ένα panel κάθε δυνατού τρόπου αποεπένδυσης το πολύ 15 συμβούλους. Σύμφωνα με την Στρατηγική Αποεπένδυσης που είχε δημοσιευθεί (περισσότερα εδώ) τον Ιανουάριο, οι τρόποι αποεπένδυσης είναι είτε συναλλαγή στο Χρηματιστήριο (δηλαδή Equity Capital Markets transaction) είτε «ιδιωτική» συναλλαγή, δηλαδή M&A.

(II) Ο σύμβουλος αποεπένδυσης (a.k.a. Disposal Advisor) θα συνεργάζεται με τον Σύμβουλο Στρατηγικής Αποεπένδυσης, ο οποίος είχε επιλεχθεί πέρυσι τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για την Rothschild. Ο σύμβουλος αποεπένδυσης θα πρέπει να παράσχει, μεταξύ άλλων, (α) πρόταση για τον συγκεκριμένο τρόπο αποεπένδυσης, (β) ανάλυση της εκτιμώμενης αξίας βάσει των συνθηκών της αγοράς, (γ) πρόταση για την δομή της συναλλαγής και (δ)χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής.

(III) Η επιλογή θα γίνει βάσει (α) της εμπειρίας της τράπεζας κυρίως στην Ελλάδα και, δευτερευόντως, στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές και (β) της εμπειρίας της ομάδας που θα εκτελεί τις συναλλαγές. Η εμπειρία χρονολογείται από την 01.01.2010, δηλαδή τα τελευταία 13 έτη. Για κάθε τύπο συναλλαγής κάθε πιθανός σύμβουλος θα λάβει βαθμολογία από το 1 έως το 4. Η εμπειρία της τράπεζας θα έχει βάρος 75%, ενώ η εμπειρία της ομάδας 25%.

Το σημαντικότερο κριτήριο είναι η «γεωγραφική» σχετικότητα του συμβούλου. Δηλαδή, πόσο «involved and engaged» είναι στην Ελλάδα; Πόσες συναλλαγές έχει εκτελέσει;

Πως «μετριέται» η εμπειρία του συμβούλου;

Η εμπειρία εξαρτάται από ολοκληρωμένες συναλλαγές και χωρίζεται σε δύο περιόδους: (α) τελευταία 5 έτη (01.01.2018 και μετά) και (β) 5 έως 13 έτη (01.01.2010 έως 31.12.2017).

Η εμπειρία μετριέται βάσει (α) της περιοχής στην οποία παρασχέθηκαν οι σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, (β) το είδος του πελάτη στον οποίο παρασχέθηκαν, δηλαδή Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ή το ΤΧΣ ή το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλο είδος πελάτη, (γ) την ημερομηνία κατά την οποία παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες, (δ) τον ρόλο του πιθανού συμβούλου σε κάθε συναλλαγή (π.χ. Exclusive Financial Advisor ή Global Coordinator ή Joint Bookrunner ή Arranger), (ε) την αξία της κάθε συναλλαγής, η οποία πρέπει να είναι άνω των €50εκ και (στ) τον αριθμό των συναλλαγών στις οποίες συμμετείχε ο πιθανός σύμβουλος.

Επιπλέον πληροφορίες για το (ε) και το (στ):
- Για το πρώτο, το βάρος της βαθμολογίας του συγκεκριμένου κριτηρίου θα εξαρτηθεί από την τοποθεσία που έλαβε χώρα η συναλλαγή αλλά και το μέγεθός της (σε όρους αξίας). Όσον αφορά την Ελλάδα, 80% βάρος θα λάβει οποιαδήποτε συναλλαγή είχε αξία μεγαλύτερη των €250εκ και 20% αυτές που είχαν αξία από €50εκ έως €250εκ. Για τις υπόλοιπες χώρες, 80% βάρος θα λάβουν οι συναλλαγές με αξία > €500εκ και 20% οι συναλλαγές με αξία €50εκ έως €500εκ.
- Όσον αφορά το δεύτερο, εάν ο πιθανός σύμβουλος έχει εμπειρία άνω των 2 συναλλαγών στην Ελλάδα, η βαθμολογία θα λάβει βάρος 75%, ενώ εάν έχει το λιγότερο 1 συναλλαγή, θα λάβει βάρος 25%. Σε περίπτωση συναλλαγών εκτός Ελλάδας, 50% βάρος λαμβάνει αυτός που έχει εμπειρία άνω των 3 συναλλαγών, 30% αυτός με 2-3 και 10% αυτός με 1.

Πως «μετριέται» η εμπειρία της ομάδας;

Καταρχάς μετριέται το seniority. Εάν η ομάδα αποτελείται από Managing Directors ή Region Heads, με εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών, το συγκεκριμένο κριτήριο λαμβάνει βάρος 15%. Εάν η ομάδα έχει μόνο 2 Senior Executives, θα λάβει το 80% του 15%. Εάν έχει πάνω από 2, θα λάβει το 100% του 15%.

Στην συνέχεια, λαμβάνεται υπόψη (α) ο αριθμός των μελών της ομάδας με εμπειρία (τουλάχιστον Vice-Presidents) με βάρος 15%, (β) το ποσοστό των συναλλαγών που συμμετείχε ο καθένας στην Ελλάδα με βάρος 30%, (γ) το ποσοστό των συναλλαγών που συμμετείχε ο καθένας στην Ευρώπη με βάρος 25%, (δ) το ποσοστό των συναλλαγών που συμμετείχε καθένας σε άλλες περιοχές του κόσμου με βάρος 5%, και (ε) οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή εντός της τελευταίας 10ετίας (από 01.01.2014) με βάρος 10%.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται κυρίως σε επενδυτικές τράπεζες. Η ιεραρχία των ομάδων σε αυτές τις τράπεζες είναι:

- Junior: εμπειρία 2 έως 7 χρόνια και θέση Analyst 1, 2 ή 3 έως και Associate 1, 2 ή 3. Στις επενδυτικές τράπεζες εξ’ Αμερικής,  οι αντίστοιχες θέσεις είναι Associate 1, 2 ή 3 και Assistant Vice-President 1, 2 ή 3.

- Senior: εμπειρία άνω των 7 ετών και θέση Vice-President, Director, Managing Director ή Region Head (με αυτήν την σειρά). Το seniority σε κάθε τέτοια θέση ξεχωριστά εξαρτάται περισσότερο από τις ικανότητες, παρά από τα χρόνια εμπειρίας.

Με πληροφορίες από: ΤΧΣ, ΤΧΣ (2), NPL Confidential

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.