Όροι χρήσης

Γενικά

Η ιστοσελίδα Athenian Herald παρέχει ειδήσεις και σχολιασμό των ειδήσεων. Καλωσορίζει σχόλια και απόψεις αναγνωστών.

Την διαχείριση της ιστοσελίδας έχει η εταιρεία Triplet Carpe Diem Limited.

Προσωπικά δεδομένα

Η εταιρεία Triplet Carpe Diem Limited ενεργώντας ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ως υποκειμένων των δεδομένων και επισκεπτών στην ιστοσελίδα www.athenian-herald.com.

Η παρούσα  Πολιτική έχει ως στόχο, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2106/679 για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ο «ΓΚΠΔ»), (α) να σας ενημερώσει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, (β) να περιγράψει τις υποχρεώσεις μας και τα δικαιώματά σας ως επισκέπτες στην Ιστοσελίδα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Για ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@athenian-herald.com .

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Μέσω της Ιστοσελίδας επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας κυρίως όταν παρέχετε την συγκατάθεσή σας ή/και όταν τα παρέχετε οι ίδιοι (π.χ. όταν εγγράφεστε στο Newsletter μας, ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email).

Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα συλλέγονται είτε με τη βοήθεια αρχείων cookies (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των cookiesδιαβάστε την σχετική πολιτική μας) είτε αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα. Αμέσως μόλις επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα, ο server (διακομιστής) μας καταγράφει τη διεύθυνση IP σας, καθώς και κάποιες ακόμα πληροφορίες, όπως η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής σας.

Η επεξεργασία δεδομένων είναι σύννομη όταν βασίζεται στην ανάγκη και στο δικαίωμα μας (α) να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. αποφυγή απάτης) και (β) να εκμεταλλευόμαστε αποτελεσματικά τις υπηρεσίες που παρέχουμε και (γ) δεν περιλαμβάνει δυσανάλογα σοβαρούς κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας σε σχέση με τον λόγο που επιβάλλει την επεξεργασίας.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας και τις κατηγορίες των δεδομένων αυτών:

 

Προσωπικά Δεδομένα

Σκοπός επεξεργασίας

Επικοινωνία με την Εταιρεία

Ονοματεπώνυμο ή και άλλα στοιχεία που εμπεριέχονται στο αίτημα σας

Διαχείρηση του αιτήματος και αποτελεσματική απόκριση

Newsletter

Hλεκτρονική διεύθυνση

Αποστολή ενημερώσεων κατόπιν δικού σας αιτήματος

Τα στοιχεία τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για τον σκοπό για τον οποίο υποβάλλονται. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλουν. Μπορείτε να διορθώσετε τα στοιχεία που υποβάλατε ή/και να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τους παραπάνω σκοπούς ανά πάσα στιγμή, η οποία συγκατάθεση όμως δεν επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας μέχρι εκείνη την στιγμή.

Γνωστοποίηση σε τρίτους

Η Εταιρεία μπορεί να γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες παροχής μηχανογραφικής υποστήριξης και υποστήριξης ιστοσελίδων όπως πλατφόρμας διαχείρισης υποβολής σχολίων σε άρθρα.

Ασφάλεια

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων. Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό ή από συνεργάτες μας.

Περίοδος Διατήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε στην Ιστοσελίδα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται από το σχετικό νομικό πλαίσιο.

Τα δικαιώματα σας

Η Εταιρεία μεριμνά για την άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων σας, ως υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων. Η άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή επιφυλάξεις.

 1. Το δικαίωμα της πληροφόρησης/ενημέρωσης: δικαίωμα στην λήψη σαφών και εύκολα κατανοητών πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 2. Το δικαίωμα της πρόσβασης: δικαίωμα στην πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα δωρεάν, με κάποιες εξαιρέσεις.
 3. Το δικαίωμα της διόρθωσης: δικαίωμα στη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 4. Το δικαίωμα της διαγραφής: δικαίωμα στη διαγραφή ή αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο, στο βαθμό που υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ή άλλη νόμιμη αιτία για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία.
 5. Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας: δικαίωμα στον περιορισμό ή στην κατάργηση της περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία έχει περιοριστεί, τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία.
 6. Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: δικαίωμα αναζήτησης των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 7. Το δικαίωμα εναντίωσης: δικαίωμα εναντίωσης ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η Εταιρεία καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την εν λόγω επεξεργασία.
 8. Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ: Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
 9. Ανάκληση συγκατάθεσης: δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Υποβολή καταγγελίας

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για την υποβολή καταγγελίας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τηλ: +357 22818456, ιστοσελίδα: εδώ

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

Η Ιστοσελίδα διατηρεί επίσημη σελίδα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης Facebook (Athenian Herald),  Instagram (Athenian Herald (@athenian_herald)) και Twitter (Athenian Herald (@athenian_herald)), οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την Ιστοσελίδα μέσω υπερσυνδέσμων. Η Εταιρεία, ως διαχειρίστρια σελίδας (page) μέσω της οποίας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να θεωρηθεί από κοινού υπεύθυνος της επεξεργασίας με τον αντίστοιχο πάροχο. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του επισκέπτη.

Έχετε την δυνατότητα να ακολουθείτε τους λογαριασμούς της Ιστοσελίδας και να σχολιάζετε στις δημοσιεύσεις της, παρέχοντας δεδομένα προς επεξεργασία στην εκάστοτε πλατφόρμα. Ακολουθώντας τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, συναινείτε στο να βλέπετε τα νέα και τις προωθητικές ενέργειες της Ιστοσελίδας. Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανα πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του αντίστοιχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων σας για τους σκοπούς που θέτει (επικοινωνία, ενημέρωση και προωθητικές ενέργειες) και στον βαθμό που ασκεί έλεγχο στα δεδομένα σας. Κάθε μία από τις εταιρείες Facebook, Instagram και Twitter έχει και την δική της πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, στην οποία συναινείτε όταν αποδέχεστε την χρήση των υπηρεσιών της και για την οποία δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

1. Facebook Page: μπορείτε να την βρείτε εδώ και εδώ

2. Instagram: μπορείτε να την βρείτε εδώ

3. Twitter: μπορείτε να την βρείτε εδώ

Για την υποβολή σχολίων στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα Ghost io, η οποία αποθηκεύει τα σχόλια και τα δεδομένα χρηστών βάσει της δικής της πολιτικής απορρήτου, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η Εταιρεία ενθαρρύνει την υποβολή σχολίων εκ μέρους των χρηστών στις αναρτήσεις ή/και στις σελίδες που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Εταιρεία δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου του περιεχομένου που υποβάλλεται από τους χρήστες των μέσων αυτών, ωστόσο καταβάλλει προσπάθειες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, η διαχειρίστρια της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν περιεχόμενο το οποίο κρίνεται ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης του, όπως για παράδειγμα περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, ή που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή περιέχει ψευδείς δηλώσεις ή ισχυρισμούς, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα αποκλεισμού των χρηστών που το υποβάλλουν.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι περιεχόμενο χρήστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας θίγει ή παραβιάζει με άλλο τρόπο τους όρους χρήσης μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@athenian-herald.com.

Όροι Χρήσης

Η εταιρεία Triplet Carpe Diem Limited (η «Εταιρεία»), που δημιούργησε και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα www.athenian-herald.com, (η «Ιστοσελίδα») προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης. Ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν προβεί σε επίσκεψη ή χρήση της Ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών και οφείλει να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται στο σύνολό τους.

Η Εταιρεία μπορεl να τροποποιεί τους όρους χρήσης οποτεδήποτε και οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να ελέγχουν συστηματικά για ενδεχόμενες αλλαγές και να επισκέπτονται/χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες σελίδες και υπηρεσίες μόνον εφόσον συμφωνούν με τους τροποποιημένους όρους.

Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί οποτεδήποτε το περιεχόμενο των σελιδών ιδιοκτησίας της, να καταργεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή και να δημιουργεί καινούριες δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών και χωρίς να είναι απαραίτητη η τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης.

Ο  επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο). Ο  επισκέπτης/ χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών.

Στους παρόντες Όρους Χρήσης περιλαμβάνεται και η Πολιτική Απορρήτου, στην οποία εξηγείται ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 καθώς και την εθνική νομοθεσία. Άρση του απορρήτου επιτρέπεται μόνο για λόγους συμμόρφωσης με την εθνική νομοθεσία. Ο επισκέπτης/χρήστης συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων κατά την επίσκεψη/χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Ιστοσελίδα διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά δεδομένα επισκεπτών/χρηστών για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του και ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ζητήσει την διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του τηρούμενου αρχείου.

Με την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στο σχετικό Newsletter, ο  επισκέπτης/χρήστης δηλώνει εάν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικό ή και προωθητικό υλικό της Ιστοσελίδας ή και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Η Εταιρεία μπορεί να διακόψει την διάθεση των υπηρεσιών της σε μέλη/χρήστες, συμπεριλαμβανομένου του Newsletter.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, υπηρεσιών, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Κυπριακού Δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική χρήση και με συνημμένη την ένδειξη προέλευσής τους από την Εταιρεία. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή και να εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και των σελίδων της.

Η Ιστοσελίδα παρέχει ειδήσεις και σχολιασμό των ειδήσεων και καλωσορίζει σχόλια και απόψεις αναγνωστών. Ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει να κάνει χρήση των υπηρεσιών με αίσθημα ατομικής ευθύνης, κόσμιο και διακριτικό τρόπο, χωρίς να αναρτά προσβλητικό, υβριστικό ή κατά οποιονδήποτε τρόπο παράνομο υλικό. Αναλαμβάνει και οφείλει επίσης να μην αναρτά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων ή ανεπιθύμητες διαφημίσεις.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι παρεχόμενες πληροφορίες και υπηρεσίες να είναι αληθείς και ακριβείς. Ωστόσο, λόγω του όγκου των πληροφοριών, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο  επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως του λόγου που προκλήθηκε τέτοια ζημιά, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της Ιστοσελίδας δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ούτε εγγυάται ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ίδια η Ιστοσελίδα ή οποιοσδήποτε συγγενικός ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Στην Ιστοσελίδα μπορεί να υπάρχουν υπερσύνδεσμοι που οδηγούν στις ιστοσελίδες τρίτων που διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το διαφημιστικό υλικό που προβάλλεται στην Ιστοσελίδα ή την επικοινωνία των χρηστών/μελών με τους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στην Ιστοσελίδα και για την τυχόν εμπορική σχέση που μπορεί να προκύψει από την μεταξύ τους σχέση.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Εταιρείας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Οι ανωτέρω όροι χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και δικαιοδοσία για όποια τυχόν διαφορά προκύψει έχουν τα Κυπριακά Δικαστήρια. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Πολιτική Cookies

Γενικές Πληροφορίες

H Triplet Carpe Diem Limited («Η Εταιρεία») δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών στην ιστοσελίδα www.athenian-herald.com («Ιστοσελίδα»). Εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πώς η εταιρεία χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα.

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης χρήσης της, καθώς και την εμπειρία περιήγησης. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στην συσκευή σας (υπολογιστής, κινητό, tablet) κατά την περιήγηση σας στην Ιστοσελίδα. Πιο συγκεκριμένα τα cookies είναι χρήσιμα έτσι ώστε να μπορεί η Ιστοσελίδα κάθε φορά που την επισκέπτεστε:

 • να ανακτά επιλογές που έχετε κάνει στο παρελθόν, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τις επαναλαμβάνετε,
 • να αποκτά στατιστικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που επισκέπτεστε,
 • να αναγνωρίζει τα ενδιαφέροντά σας έτσι ώστε οι διαφημίσεις που προβάλλονται στην ιστοσελίδα να σας αφορούν.

Η παρούσα πολιτική καλύπτει τόσο τα cookies όσο και κάθε τεχνολογία η οποία αποθηκεύει ή έχει πρόσβαση σε πληροφορίες στις συσκευές σας, όπως για παράδειγμα τεχνολογίες Google Analytics.

Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε επιλεκτικά τα cookies κάνοντας κλικ εδώ ή να τα απενεργοποιήσετε όλα αλλάζοντας τις σχετικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής που χρησιμοποιείτε. Για τον τρόπο χειρισμού των cookies ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο του εκάστοτε προγράμματος.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, τον τρόπο χρήσης αυτών καθώς και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@athenian-herald.com .

Τα cookies που χρησιμοποιούμε διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Απαραίτητα Cookies: Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Δεν έχετε τη δυνατότητα να απορρίψετε αυτά τα cookies, καθώς δεν θα ήταν εφικτή η παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της Ιστοσελίδας.

Cookies λειτουργικότητας: Τα cookies αυτά μας επιτρέπουν να παρέχουμε ορισμένες λειτουργίες στην Ιστοσελίδα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Αν δεν επιτρέψετε την εγκατάσταση αυτών των cookies, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση και η διαθεσιμότητα ορισμένων λειτουργιών της Ιστοσελίδας.

Cookies επιδόσεων: Τα cookies αυτά συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας εκ μέρους σας, όπως ποιες σελίδες γίνονται αντικείμενο συχνών επισκέψεων και αν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος. Με βάση αυτές τις συγκεντρωτικές πληροφορίες είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε τη δομή, την πλοήγηση και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας με όσο το δυνατόν πιο φιλικό τρόπο για τους χρήστες.

Cookies στόχευσης: τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα για την παροχή περιεχομένου που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας μας. Τέλος, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν  για να θυμόμαστε τους ιστοτόπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, δεν θα επηρεαστεί η λειτουργικότητα του ιστοτόπου, ούτε θα περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies άλλων παρόχων. Πιο συγκεκριμένα, τα cookies των Google Analytics.

Πληροφορίες για την υπηρεσία Google Analytics

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για την καταγραφή της επισκεψιμότητάς της. Η Google Analytics, η οποία στηρίζεται στη χρήση cookies, είναι η πιο δημοφιλής υπηρεσία για τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Σκοπός τη χρήσης της υπηρεσίας Google Analytics είναι η επεξεργασία δεδομένων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της Ιστοσελίδας.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών, όπως η διεύθυνση IP, ο χρόνος πρόσβασης, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η τοποθεσία από την οποία έλαβε χώρα η πρόσβαση και η συχνότητα των επισκέψεων της Ιστοσελίδας από τον χρήστη. Εφόσον χρησιμοποιείτε και άλλες υπηρεσίες της Google, είναι πιθανό τα δεδομένα αυτά καθώς και τα μεταδεδομένα να τυγχάνουν συνδυαστικής επεξεργασίας από τη Googleγια την κατάρτιση του προφίλ σας ως χρήστη με σκοπό την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων καθώς και να διαβιβαστούν στους υπολογιστές της στις ΗΠΑ. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google Analytics, της οποίας την πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Με σκοπό την προστασία των δεδομένων σας, η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τη δυνατότητα «Anonymize IP» που παρέχει η Google Analytics. Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, η διεύθυνση IP σας περιορίζεται από την Google και ανωνυμοποιείται κατά την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα. Έχετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε συνολικά τη συλλογή δεδομένων σας μέσω Google Analytics, εγκαθιστώντας στο browser (φυλλομετρητή) σας το πρόσθετο (plug-in).